Splošni pogoji poslovanja za opravljanje storitev oglaševanja na spletni strani topnews.si – TOPNEWS.si

Splošni pogoji poslovanja za opravljanje storitev oglaševanja na spletni strani topnews.si

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA www.topnovice.si
IN SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA NA SPLETNI STRANI www.topnovice.si

1. Splošne določbe

Spoštovani uporabnik in oglaševalec. Pred Vami so SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA http://www.topnovice.si IN SPLOŠNI POGOJI OGLAŠEVANJA NA SPLETNI STRANI www.topnovice.si Izdajatelj splošnih pogojev je družba TOPNEWS.SI, internetni portal d.o.o. (skrajšano TOPNEWS.SI d.o.o.), 1000 Ljubljana, matična številka: 7049668, davčna številka: 53566173. Registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, dne 07. 04. 2016. Ministrstvo za kulturo je z odločbo, z dne 08.11.2016 www.topnovice.si razglasilo za elektronski medij, ki je v razvidu medijev zapisan pod zaporedno številko 2059.

Do spletnega medija lahko dostopate preko internetnih strani http://www.topnovice.si in http://www.topnews.si. Z vstopom na spletno stran http://www.topnovice.si/ (http://www.topnews.si/) potrjujete, da ste s splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate in da vas določbe splošnih pogojev zavezujejo.

Glavni in odgovorni urednik spletnega portala topnovice.si je novinar Vladimir Vodušek (vladimir.vodušek@toptv.si).

Družba TOPNEWS.SI d.o.o., kot izdajatelj spletnega portal topnews.si si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja splošnih pogojev, pod katerimi se omogoča uporabo portala http://www.topnovice.si/ (http://www.topnews.si/).

Spletni portal http://www.topnovice.si/ (http://www.topnews.si/) se sme uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del portala http://www.topnovice.si/ (http://www.topnews.si/) brez izrecnega in pisnega soglasja izdajatelja.

Vsi uporabniki portala http://www.topnovice.si/ (http://www.topnews.si/) se obvezujejo, da le-tega ne bodo uporabljali za nezakonite namene ali namene, ki nasprotujejo splošnim pogojem poslovanja. Portala http://www.topnovice.si/ (http://www.topnews.si/) ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu ali družbi TOPNEWS.SI d.o.o.. Prav tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabniku portala http://www.topnovice.si/ (http://www.topnews.si/). Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve portala http://www.topnovice.si/ (http://www.topnews.si/), računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabniku. Prepovedano je pridobivati kakršno koli gradivo ali informacije s pomočjo sredstev, ki niso na voljo v sklopu portala ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti.

Izdajatelj TOPNEWS.SI d.o.o. lahko kadar koli zahteva uporabo teh pogojev po sodni poti. Izvršitev te pogodbe je predmet veljavnih zakonov in zakonskih postopkov v Republiki Sloveniji.

Splošni pogoji poslovanja so del pogodbenih določil med naročnikom in družbo TOPNEWS.SI d.o.o.. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo.

2. Naročilo oglaševanja (splošno)

Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki TOPNEWS.SI d.o.o. naroči objavo oglasa na spletni strani http://www.topnovice.si/ (http://www.topnews.si/). Vrste oglaševalskih storitev, ki jih naročnik naroča, so razvidne v naročilnici oz. pogodbi, morebitne tehnične specifikacije pa so objavljene na spletni strani izvajalca.

2.1 Naročilo

Naročnik na podlagi naročilnice, ki jo posreduje po internetu ali po klasični pošti, naroči objavo oglasa, ki jo TOPNEWS.SI d.o.o. objavi na spletni strani http://www.topnovice.si/ (http://www.topnews.si/).

Termin oglaševalske akcije je potrebno rezervirati 15 dni pred začetkom.

Naročnik lahko za objavo na spletni strani http://www.topnovice.si/ (http://www.topnews.si/) dostavi že pripravljene oglasne kreative in vsebine, ki v celoti ustrezajo tehničnim specifikacijam TOPNEWS.SI d.o.o., objavljenimi na spletni strani, lahko pa TOPNEWS.SI d.o.o. za naročnika izvede storitve izdelave oglasnih kreativ in vsebin za objavo ali njihove prilagoditve. Ustrezen dogovor je naveden na naročilnici/pogodbi. Če dogovor ni označen, se šteje, da oglasne kreative in vsebine zagotovi naročnik skladno s tehničnimi specifikacijami izvajalca.

Če TOPNEWS.SI d.o.o. ugotovi, da oglasne kreative ali vsebine ne ustrezajo njenim tehničnim standardom ali oglaševalski politiki, jih vrne naročniku v ustrezno prilagoditev, naročnik pa je dolžan oglasne kreative in vsebine prilagoditi, kar lahko vpliva na zamik objave. TOPNEWS.SI d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb oblik in formatov naročenih oglasnih kreativ in vsebin, vendar je dolžan naročnika o tem ustrezno obvestiti. TOPNEWS.SI d.o.o. in naročnik se lahko tudi naknadno dogovorita, da izvedbo ali prilagoditev oglasnih kreativ ali vsebin izvede TOPNEWS.SI d.o.o., oz. da naročnik dodatno naroči storitev izdelave oglasnih kreativ ali vsebin za objavo ali prilagoditev.

2.1 Potrditev oglasnega sporočila

Ko naročnik oglaševalske akcije oglasno sporočilo potrdi, ga TOPNEWS.SI d.o.o. uvrsti na spletno stran http://www.topnovice.si/ (http://www.topnews.si/) v skladu z dogovorjenimi kriteriji oglaševanja.

2.2. Vsebina oglasov

Vsebina oglasov mora biti v skladu s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo. Skladno z 2. členom Zakona o varstvu potrošnikov in zahtevami tržnega inšpektorata Republike Slovenije morajo biti vsa oglasna sporočila podpisana z nazivom in naslovom oglaševalca, katerega izdelek ali storitev se oglašuje.

TOPNEWS.SI d.o.o. si pridržuje pravico do zavrnitve oglaševalskih storitev v primerih, ko oglasna kreativa ali vsebina ni v skladu s programsko zasnovo TOPNEWS.SI d.o.o. ali ni v skladu s celostno in vsebinsko podobo medija. TOPNEWS.SI d.o.o. si izrecno pridržuje pravico umakniti iz objave posamezno oglasno kreativo ali vsebino, za katero se po objavi ugotovi, da njegova objava ni v skladu z zahtevami iz teh pogojev.

Za obliko, vsebino in pravne posledice oglasa odgovarja izključno naročnik in se zavezuje, da bo TOPNEWS.SI d.o.o. povrnil vso škodo, ki bi mu nastala zaradi zahtevkov tretjih oseb, vloženih zaradi kršenja zgoraj navedenih jamstev. Naročnik se zavezuje, da bo vstopil v vse morebitne spore in postopke, ki bi se zoper TOPNEWS.SI d.o.o. vodili zaradi izvršitve naročnikovega naročila, ter da jih bo vodil in poskrbel za zaščito interesov TOPNEWS.SI d.o.o., vse to na lastne stroške.

2.3 Oddaja gradiva

Naročnik posreduje vsebino oglasna v elektronski obliki (e-pošta, CD) v skladu s tehničnimi zahtevami, objavljenimi na strani http://www.topnovice.si/ (http://www.topnews.si/). Poslano gradivo oglasnih sporočil, ki je namenjeno objavi, TOPNEWS.SI d.o.o. ne vrača.

Rok za oddajo tehnično in vsebinsko pripravljenega oglasa za objavo je 3 delovne dni pred objavo. Če naročnik oglaševalske akcije sam nima tehnične rešitve, lahko TOPNEWS.SI d.o.o. posreduje izdelavo podizvajalcu, vendar v tem primeru potrebuje materiale (logotip, želeno vsebino oglasa) 14 dni pred objavo.

2.4.Grafični in video oglasi

Grafični in video elementi oglasa morajo biti jasni in razločni, tekst pa mora biti dobro berljiv. Kreativa oglasa mora zapolniti celoten oglasni prostor, kar pomeni, da mora biti oglasni prostor velikosti oglasnega prostora in ne manjši, hkrati pa se animacije ne smejo širiti preko okvira oglasa, razen če ni to v pogodbi drugače opredeljeno.

Oglas ne sme vsebovati zavajajočih grafičnih elementov, oglas ne sme posnemati sistemskih opozoril operacijskega sistema ali drugih aplikacij ali računalniških funkcij (npr. gumb za zapiranje okna ali premikanje kurzorja in klikanje na oglas), oglas ne sme biti prikazan obrnjen na glavo in ne sme biti oblikovan tako, da zgleda kot da gre za več oglasov. Oglas mora upoštevati tehnična navodila za izdelavo slikovnih in multimedijskih oglasov, oglas načeloma ne sme generirati poizvedb za pridobitev določene vsebine na zunanje strežnike izven domene založnika, vse funkcionalnosti oglasa morajo biti vsebovane v sami izvorni kodi oglasa.

Oglas, katerega vrednost se plača v obliki blagovne kompenzacije ne sme vsebovati blagovnih znamk ali drugih označb, katerih imetnik ni oglaševalec, ne glede na obliko pojavnosti blagovne znamke ali označbe (figurativna ali besedna znamka).

2.5.Tekstovni oglasi

Vsi tekstovni oglasi na produktih založnika morajo ustrezati naslednjim pogojem:

 • v oglasu prikazan URL naslov mora izkazovati pravilen/resničen URL naslov,
 • uporaba ponavljajočih ali nepotrebnih ločil ali znakov, pretirana ali nepotrebna uporaba velikih črk ter nepotrebno ponavljanje besed ali besednih zvez ni dovoljeno,
 • oglaševanje spletnih strani z malimi oglasi v tekstovnih oglasih ni dovoljeno,
 • oglasi na klik ne smejo vsebovati telefonske številke oglaševalca,
 • oglas za izdelek ali storitev oziroma kakšen drug predmet promocije, ki je lokalnega značaja, mora vsebovati tudi navedbo kraja.

2.6. Omejitve oglaševanja

Za posamezna vsebinska področja veljajo posebna pravila. Oglaševanje izdelkov in storitev, ki predstavljajo neposredno nevarnost za človekovo zdravje, zahtevajo specifičen način uporabe ali predstavljajo posebne vrste blaga in storitev, ureja Zakon o varstvu potrošnikov. Ta področja so:

 • alkohol;
 • tobačni izdelki;
 • ponarejeno in piratsko blago;
 • potrošniški krediti,
 • zdravila in medicinski pripomočki;
 • živila za hujšanje;
 • kozmetika;
 • popusti in nagradne igre;
 • odvetništvo;
 • volitve.

2.7. Odpoved oglaševalske akcije

Če oglaševalska akcija iz kakršnih koli razlogov odpade, mora biti izvajalec TOPNEWS.SI d.o.o. obveščen 5 dni pred dogovorjeno objavo. Za vsak poznejši preklic je izvajalec oglaševalske akcije upravičen do odškodnine v višini 30% cene predvidene objave.

TOPNEWS.SI d.o.o. lahko naročilo nemudoma odpove če naročnik huje krši sklenjeno naročilo, če naročnik zamuja s plačili računa ali posameznih obrokov več kot 30 dni, če mu naročnik s svojimi dejanji/opustitvami povzroča škodo ali če meni, da je izvajanje oglaševalskih storitev po sklenjeni naročilnici ali pogodbi zakonsko ali moralno sporno ali v nasprotju s temi splošnimi pogoji ter če je zoper naročnika uveden insolvenčni postopek, prisilna poravnava, stečajni postopek ali kateri koli drug postopek prenehanja oz. izbrisa pravne osebe, kot jih opredeljuje veljavna zakonodaja.

Naročnik je v tem primeru kljub temu dolžan poravnati vse že opravljene storitve s strani TOPNEWS.SI d.o.o..

2.8. Cene storitve oglaševanja na spletnih straneh TOPNEWS.SI d.o.o.

Cene storitev so določene v ceniku spletnega oglaševanja, ki je del splošnih pogojev poslovanja.

V primeru, da oglas v predvidenem roku prikazovanja ne doseže minimalnega zagotovljenega števila prikazov, si TOPNEWS.SI d.o.o. pridržuje pravico da:

1. oglas prikazuje, dokler le-ta ne doseže minimalnega števila prikazov, ali;
2. v primeru, da podaljševanje termina oglaševanja ni mogoče, izda naročniku oglaševalske akcije dobropis za sorazmerni znesek, ki ustreza razliki do dogovorjenega števila neprikazanih oglasov. TOPNEWS.SI d.o.o. si pridržuje pravico izbire med navedenima možnostmi. Naročnik oglaševalske akcije v tem primeru ni upravičen do reklamacije.

2.9 Plačilni pogoji

TOPNEWS.SI d.o.o. izstavi račun za naročeno storitev spletnega oglaševanja (a) z avansnim računom ali (b) po opravljeni storitvi. Za opravljeno storitev se šteje potrditev predloženega oglasa s strani naročnika oglaševalske akcije.

Rok plačila je 8 dni od datuma izstavitve računa.

Če naročnik zamuja s plačilom, je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

Naročniku, ki je v zamudi s plačilom računa ali posameznega obroka za opravljene storitve je TOPNEWS.SI d.o.o. upravičen do zakonskih zakonitih zamudnih obresti, v primeru zamude plačila daljšega od 30 (trideset) dni pa tudi do pravice začasnega umika objave oglaševalskih storitev do poplačila vseh zapadlih terjatev s strani naročnika, ne glede na to pa je dolžan naročnik poravnati plačilo za celotno obdobje naročila. V primere zamud plačila si TOPNEWS.SI d.o.o. pridržuje pravico do sprožitve nadaljnjih postopkov izterjave, s čimer pričnejo nastajati dodatni stroški izterjave, kot so stroški opomina, sodne takse, odvetniški stroški, nadomestilo stroškov izterjave v višini 40 € v skladu z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih in morebitni drugi stroški, kot jih opredeljuje veljavna zakonodaja. Vsi dodatno nastali stroški v postopkih izterjave neplačnikov se prištevajo k osnovnemu dolgu naročnika.

2. 10 Zavrnitev in zavarovanje naročila

TOPNEWS.SI d.o.o. lahko, po lastni presoji, od naročnika zahteva primerno zavarovanje za plačilo obveznosti naročenih storitev (npr. avans, menica, poroštvo, bančna garancija ali druga oblika zavarovanja) ali zavrne sklenitev ali zadrži izvedbo oglaševalskih storitev, ko ima naročnik odprte zapadle obveznosti do TOPNEWS.SI d.o.o.. TOPNEWS.SI d.o.o. si pridržuje pravico do zavrnitve oglaševalskih storitev tudi v primerih, ko kapacitete oglasnega prostora TOPNEWS.SI d.o.o. ne omogočajo izvedbe naročila. TOPNEWS.SI d.o.o. si tudi pridržuje pravico, da zavrne naročilo zaradi terminskih ali vsebinskih dogovorov o ekskluzivnem oglaševanju z drugimi naročniki. TOPNEWS.SI d.o.o. si izrecno pridržuje pravico zavrniti tako naročnika kot tudi posamezno naročilo (ne glede na to, ali s posameznim naročnikom sicer posluje).

3. Cenik oglaševanja

3.1. Cenik oglasnega prostora za ogled na osebnem računalniku ali tabličnem računalniku

Navedene cene so v EUR in se nanašajo na 500 ogledov in vsebino oglasa do 30 kb.

Pozicija naslovnica podstran I podstran  II
pasica 728 x 90 px 9,00 8,00 8,00
pasica 300 x 250 px 9,00 8,00 8,00
pasica 160 x 600 px 9,00 8,00 8,00
wallpaper 30,00 28,00 28,00
video oglas 16,00 15,00 15,00
veliki lebdeči pop-up oglas 30,00 28,00 28,00
mali lebdeči pop-up oglas 20,00 18,00 18,00

3.1.1. Cenik oglasnega prostora za ogled na mobilnem telefonu

Navedene cene so v EUR in se nanašajo na 500 ogledov in vsebino oglasa do 30 kb.

Pozicija naslovnica podstran I podstran  II
pasica 300 x 250 px 9,00 9,00 9,00
video oglas 16,00 15,00 15,00

3.2. Terminski zakupi oglasnega prostora na osebnem računalniku ali tabličnem računalniku

Pozicija mesečni zakup
pasica 728 x 90 px 1.399,00
pasica 300 x 250 px 1.399,00
pasica 160 x 600 px 1.399,00
wallpaper 2.499,00
video oglas 1.999,00
veliki lebdeči pop-up oglas 2.999,00
mali lebdeči pop-up oglas 2.499,00

3.2.1. Terminski zakupi oglasnega prostora na mobilnem telefonu

Pozicija   mesečni zakup
pasica 300 x 250 px 1.399,00
video oglas 1.999,00

3.3 Popusti pri zakupu

Glede na obseg in trajanje oglaševanja se TOPNEWS.SI in naročnik lahko dogovorita za popust. Prav tako sklepa TOPNEWS.SI z agencijami dogovore o dolgoročnem sodelovanju.

4. Merjenje in zaračunavanje oglaševanja na spletu

TOPNEWS.SI d.o.o. pri merjenju oglaševanja sledi smernicam mednarodnih organizacij s področja spletnega oglaševanja (merjenje prikazov in merjenje klikov).

TOPNEWS.SI d.o.o. ponuja več vrst spletnega oglaševanja, zato je od oglasnega produkta odvisno, kakšna je merska enota. Pri nekaterih oglasih je merska enota prikaz oglasa, pri drugih pa se merijo kliki na prikazan oglas.

Količina oglaševanja se meri na oglasnih strežnikih, ki so v lasti družbe TOPNEWS.SI d.o.o., kar pomeni, da se na strani založnika beležijo zahteve za prikaz oglasa oz. kliki na oglas.

Cena na klik (CNK) – angl. CPC (cost per click) – je cena, ki jo oglaševalec plača, kadar uporabnik klikne na oglas in preide na oglaševalčevo spletno stran.

Cena na prikaz oz. ogled (CNO) – angl. CPV, CPI (cost per view, cost per impression) – je cena, ki jo oglaševalec plača za vsak prikazan oglas.

5. Piškotki (splošno)

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletne strani prenesejo na vaš računalnik ali mobilno napravo. Piškotki običajno vsebujejo ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek, življenjsko dobo piškotka in vrednost, ki je običajno neko naključno generirano edinstveno število. Podlaga za piškotke je Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki ureja pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje podatkov ali dostop do podatkov, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi.

Piškotki na spletni strani http://www.topnovice.si/ (http://www.topnews.si/) skrbijo za boljšo uporabniško izkušnjo in vam omogočajo uporabo spletne strani, funkcionalnost in zbiranje informacije o uporabi naše spletne strani.

Piškotki sami po sebi ne omogočajo vaše identifikacije in samo z njimi ni mogoče ugotoviti kdo konkretno ste. Če strežnik prebere piškotek skupaj s spletnim brskalnikom, je to lahko spletnemu mestu v pomoč pri izvajanju uporabniku prijaznejših storitev. Samo strežnik, ki je poslal piškotek, lahko prebere in uporablja ta piškotek.
Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik, ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Uporabnik ima vedno možnost, da piškotke sprejme ali zavrne.
Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke.

5.1 Namen uporabe piškotkov

Spletna mesta delujejo optimalno, kadar so piškotki omogočeni. Spletna mesta uporabljajo piškotke:

 • za boljšo uporabniško izkušnjo spletnega mesta, saj obiskovalcem prilagodijo prikaz vsebine glede na pretekle obiske;
 • za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave;
 • na delih spletnih mestih, kjer je potrebna prijava, ohranijo uporabnike prijavljene;
 • za prepoznavanje uporabnikove naprave (računalnik, tablica, mobilna naprava), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine uporabnikovi napravi;
 • za zbiranje raznih statistik, o navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določenega spletnega mesta;
 • za spremljanje obiska, kar omogoča odkrivanje in odpravljanje napak, preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih mest.
 • domena: .contentexchange.me
  ime: cx_id
  trajanje: dve leti od zadnjega obiska
  vsebina: Zajem in obdelava podatkov za tržne raziskave, oglaševanje in izboljšanje uporabniške izkušnje na spletu. Preberi več: https://si.contentexchange.me/page/splosni-pogoji

5.2 Vrste piškotkov

Nujno potrebni piškotki se bodo na vašo napravo vedno nameščali, saj brez njih naša spletna stran ne deluje pravilno. Med nujno potrebne piškotke uvrščamo piškotke, ki vam omogočajo dostop do spletne strani, delovanje posameznih funkcionalnosti spletne strani in hkrati ne zbirajo analitičnih ali drugih podatkov o vašem obisku.
Vrste piškotkov:

 • Začasni ali sejni piškotki (session cookies) »živijo« od trenutka, ko uporabnik odpre brskalnik, pa do trenutka, ko sejo konča in zapre brskalnik. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje začasnih informacij, na primer elementov v nakupovalnem vozičku, za večjo varnost pri spletnem bančništvu itd. Ker so takšni piškotki shranjeni za krajši čas, je njihova invazivnost za zasebnost uporabnika lahko manjša.
 • Trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies) pa ostanejo shranjeni tudi, ko uporabnik zapre brskalnik in zaključi sejo. Spletna mesta jih uporabljajo npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani itd., pa tudi za grajenje profilov uporabnikov in analiziranje prometa. Trajni piškotki lahko v računalniku ostanejo več dni, mesecev ali celo let.
 • Lastni piškotki (1st party cookies) so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto.
 • Drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih spletnih mest (ki na primer prikazujejo oglase na izvirni spletni strani ali merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene: od oglaševanja, analitike, pa do izboljšave svojih produktov. Takšni piškotki predstavljajo večji poseg v zasebnost uporabnika.

TOPNEWS.SI d.o.o. na spletnem mestu http://www.topnovice.si/ (http://www.topnews.si/) omogoča z oglaševanjem izbranim tretjim osebam, da na uporabnikovo opremo namestijo »druge piškotke« (3rd party cookies). Uporabnik s podajo soglasja za uporabo piškotkov daje soglasje tretjim osebam. Za vse druge piškotke velja, da njihovo odlaganje ni pod nadzorom upravljavca tega spletnega mesta.

Podatki o posameznih piškotkih, upravljavcih podatkov, ki se pridobijo s temi piškotki, namenih obdelave zbranih podatkov in trajanju piškotkov so shranjeni pri izdajatelju.

5.3 Onemogočanje piškotkov

Če želi uporabnik zavrniti uporabo piškotkov, lahko privzeto nastavitev brskalnika spremeni na način, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejme opozorilo, preden se piškotek shrani.
Informacije o nastavitvah za piškotke so na voljo za vsak posamezen brskalnik:

 • Chrome;
 • Firefox;
 • Internet Explorer;
 • Opera;
 • Safari.

Z izključitvijo piškotkov lahko postanejo nekatere možnosti spletnega mesta onemogočene.

6. Reševanje sporov

TOPNEWS.SI d.o.o. in naročnik soglašata, da se za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika.

Morebitni spor bosta stranki skušali rešiti sporazumno, v nasprotnem primeru bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče.

7. Končne določbe

Splošni pogoji veljajo do preklica in se uporabljajo za vse oglaševalske storitve, ki jih opredeljujejo ti splošni pogoji, razen če ni pri katerem naročilu ali pogodbi izrecno drugače dogovorjeno.

TOPNEWS.SI d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev, ki bodo objavljene na spletni strani http://www.topnovice.si/ (http://www.topnews.si/). Spremembe splošnih pogojev bodo začele veljati za vsa naročila oz. pogodbe sklenjene naslednji dan po objavi novih splošnih pogojev.

Ti splošni pogoji začnejo veljati 01.02.2017 in se objavijo na spletni strani http://www.topnovice.si/ (http://www.topnews.si/). Z navedenim dnem prenehajo veljati dosedanji splošni pogoji.

 

TOPNEWS.SI d.o.o.