(V ŽIVO) Gibanje Mladi za podnebno pravičnost za “bolj transparentno in strokovno vodenje projekta Jek 2 do referenduma” – TOPNEWS.si

(V ŽIVO) Gibanje Mladi za podnebno pravičnost za “bolj transparentno in strokovno vodenje projekta Jek 2 do referenduma”

(V ŽIVO) Gibanje Mladi za podnebno pravičnost za “bolj transparentno in strokovno vodenje projekta Jek 2 do referenduma”

V gibanju Mladi za podnebno pravičnost so danes, izpeljali predstavitev predlogov za transparenten in strokoven način upravljanja projekta nove jedrske elektarne do referenduma. Predloge, ki so jih spisali s pravniki iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) in drugimi strokovnjaki, soo naslovili tudi na predsednika vlade Roberta Goloba, ministra, pristojnega za energijo, mag. Bojana Kumra, in državnega sekretarja za nacionalni jedrski program, Danijela Levičarja. Ker razvoj dogodkov vse preveč spominja na ponovitev zgodbe TEŠ6 in ker je “nedaven predlog za razpis posvetovalnega referenduma zapisan v navijaškem smislu, s polresnicami in manipulativnim vprašanjem, smo pripravili konkretne predloge, s katerimi bi preobrnili pot,” so med drugim zapisali v sporočilu za javnost, ki objavljamo spodaj.

“Z njimi se lahko naredi proces transparenten in strokoven, javnosti omogoči celovito in nepristransko informiranost, procesu povrne legitimnost ter omeji moč partikularnih kapitalskih interesov v tej zgodbi. S tem bo največ storjeno prav za morebitno zmago na referendumu, saj se bodo v nasprotnem primeru ljudje počutili izigrane in izkoriščane za polnjene zasebnih žepov ter bodo posledično glasovali proti.
Predlogi se večinsko navezujejo na Delovno skupino Vlade RS za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2 (v nadaljevanju: delovna skupina), saj je ta skupina trenutno osrednje in tudi edino telo vodenja in koordinacije projekta, v kateri sodelujejo ključna ministrstva, investitor in operater elektroenergetskega omrežja. V luči tega predlagamo, da naj spodaj predstavljene ukrepe Vlada RS vključi v lastni sklep o ustanovitvi delovne skupine, to pa naj se odrazi tudi v poslovniku delovne skupine.
Predlogov je več kot dvajset in so razdeljeni na pet področij: razširitev delovne skupine z zainteresiranimi deležniki, okvir delovanje in njihove pristojnosti, celovito sodelovanje in komunikacija z javnostjo, dodatni predlogi in zakon o JEK2. Sprva predlagamo, da se obstoječa delovna skupina, trenutno konstituirana iz članov, tj. predstavnikov ministrstva, in aktivnih udeležencev, tj. predstavnikov investitorja in sistemskega operaterja, razširi s štirimi predstavniki zainteresirane javnosti oz. zainteresiranimi deležniki, kot jih formalno poimenujemo – predstavnik civilne družbe, gospodarstva, lokalnih skupnosti in znanstveno-raziskovalnega sektorja. Temelječ na dobrih preteklih izkušnjah, predvidimo tudi podroben proces imenovanja teh posameznikov v delovno skupino, kjer se naj zagotavlja uravnoteženo zastopanost spolov in podobno.
Zainteresirani deležniki imajo omogočen dostop do dokumentov in analiz, tudi poslovnih skrivnosti ob upoštevanju primernih procedur, do katerih lahko dostopajo člani delovne skupine, ter so vključeni v vse korespondence delovne skupine. Vabljeni so na seje, na katerih pa razen v izjemnih situacijah (glej spodaj) ne sodelujejo pri glasovanju članov skupine. O sklepih glasujejo ločeno, izid pa je objavljen v zapisniku srečanja. Na sejah imajo možnost posredovanja lastnega mnenja, podajanja pobud in postavljanja vprašanj. Za vprašanja in pobude, ki se ne dotikajo točk dnevnega reda, se na vsaki seji razpiše dodatno točko prav za
ta namen.
Pri celovitem sodelovanju z javnostjo predlagamo štiri konkretne ukrepe. Prvič, delovna skupina naj redno, vsaj mesečno, celovito poroča javnosti o poteku projekta JEK 2. Na predstavitvi naj je ob osrednjih akterjih prisoten vsaj še zainteresiran deležnik iz civilne družbe. Predstavi naj se le vsebina, ki dobi vsaj 90% potrditev s strani članov. Tako člani skupine kot zainteresirani deležniki lahko v primeru nestrinjanja s podano vsebino predstavijo svoje ločeno mnenje. Drugič, v času do referenduma naj se znotraj delovne skupine pripravi okvir komuniciranja, ki naj je potrjen s strani članov delovne skupine, z njim pa morajo soglašati tudi zainteresirani deležniki. Tretjič, vzpostavi naj se spletna stran o projektu, na kateri naj bodo med drugim objavljena vsa gradiva z zakritimi poslovnimi skrivnostmi iz sej delovne skupine in predstavljeni ažurirani ključni kapalniki uspešnosti projekta. In nenazadnje, četrtič, s strani za to usposobljene in neodvisne institucije naj se organizira javne regionalne razprave o dveh scenarijih razvoja slovenske energetike (100% OVE in OVE plus jedrska energija scenarij).
Scenarija naj izhajata iz Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) ter nudita celovit pogled na možne poti razvoja sistema. Člani in zainteresirani deležniki naj po koncu vseh razprav pripravijo zaključke, s katerimi morajo vsi v delovni skupini soglašati. Te zaključki naj bodo ena od podlag za nadaljnje delo.
Dodatni predlogi za aktivnosti pred referendumom obsegajo osem ukrepov. Prvi trije se navezujejo na referendumsko vprašanje. Člani delovne skupine naj skupaj z zainteresiranimi deležniki soglasno pripravijo predlog referendumskega vprašanja in z njim seznanijo Državni zbor (DZ) oz. poslance. Če državni zbor objavi lasten predlog, člani in zainteresirani deležniki soglasno objavijo mnenje o tem vprašanju. Hkrati se še pred majsko sejo Odbora za infrastrukturo soglasno opredelijo do trenutno predlaganega referendumskega vprašanja, izhajajoč iz predloga vloženega s strani štirih parlamentarnih strank. Naslednji trije ukrepi so povezani z analizami in študijami, kjer bi delovna skupina sodelovala z SDH. Skupaj z SDH naj člani in zainteresirani deležniki pripravijo razpis za izvedbo analize natančnosti ocenjevanja stroškov in koristi preteklih elektroenergetskih projektov z zaključki in priporočili. Skupina priporoči nadzornemu svetu GEN Energije upoštevanje le-teh. Skupaj z SDH naj delovna skupina pripravi razpis za izvedbo poglobljene analize tveganj, upoštevajoč med drugim spremembo cene projekta, spremembo tržne cene električne energije, povišanje stroškov gradnje skladišča za visokoradioaktivne odpadke in spremembo energetske mešanice v Evropi.
Nenazadnje, skupaj z SDH naj člani delovne skupine in zainteresirani deležniki pripravijo razpis za izvedbo neodvisnega in strokovnega pregleda opravljenih analiz. Te revizije naj bodo opravljene še pred referendumom in predstavljene javnosti. Zadnja dva ukrepa se navezuje na širše tematike. Člani delovne skupine in zainteresirani deležniki naj pripravijo razpis za študijo, ki identificira možnosti, kako naj se minimizirajo negativne okoljske in družbene
posledice gradnje JEK2 skozi celotno dobavno verigo (do pridobivanja goriva do gradnje). To naj se predstavi javnosti in pozove investitorja k upoštevanju le-te. Zadnji ukrep predlaga, da delovna skupina pozove Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) in Vlado RS za predstavitev ukrepov, kako se bo zagotovilo, da postopanje glede JEK2 ne bo negativno vplivalo na širjenja OVE v Sloveniji. To poročilo naj se pripravi pred referendumom in se ga
predstavi javnosti.
Vse zgoraj opisane spremembe naj se tehtno vpelje tudi v prihajajoči zakon o JEK2. Izidor Ostan Ožbolt (član MZPP): »Ker razvoj dogodkov vse preveč spominja na ponovitev zgodbe s TEŠ6, smo pripravili več kot 20 konkretnih predlogov, s katerimi bi preobrnili pot. Ukrepe smo poslali odločevalcem. Do referenduma je še več kot pol leta. Sedaj je na politiki, da predloge izvede ter tako vzpostavi razmere za transparentno in strokovno odločitev. Če politika tega ne bo storila, se zna zgoditi, da bo referendum padel, saj se bodo ljudje počutili zavedene, imeli bodo občutek, da se projekt odvija za polnjenje privatnih žepov, in da jih želijo
politiki peljati žejne čez vodo. Tako bodo glasovali proti.«

Novinarska konferenca gibanja Mladi za podnebno pravičnost, na kateri bodo predstavili konkretne predloge za bolj transparentno in strokovno vodenje projekta Jek 2 do referenduma.

Novinarsko konferenco smo prenašali v živo na Topnews.si in Youtube knalau Toptv.si.

COMMENTS

Wordpress (0)