Sončne elektrarne in NET metering – TOPNEWS.si

Sončne elektrarne in NET metering

Sončne elektrarne in NET metering

Sončne elektrarne so namenjene proizvajanju električne energije iz obnovljivega vira. Največkrat jih povezujemo s terminom samooskrba, saj je cilj, da proizvedeno električno energijo iz sončnih elektrarn čim bolj sproti tudi porabimo. V Sloveniji velikokrat v povezavi s tem slišimo še termin NET metering ali neto meritve, ki označuje sistem obračunavanja proizvedene in porabljene električne energije iz mikro sončne elektrarne.

NET metering temelji na vključitvi sončnih elektrarn v elektroenergetski sistem na način, da so slednje namenjene pokrivanju lastnih potreb gospodinjstva po električni energiji, viški in manki pa se uravnavajo prek električnega omrežja. To deluje kot neke vrste shranjevalnik energije, tako da ni motenj pri oskrbi z energijo. Ko je proizvodnja elektrike z vašo sončno elektrarno višja kot vaša poraba (običajno v poletnem času), elektrarna viške oddaja v električno omrežje. Obratno, ko sončna elektrarna ne proizvaja dovolj energije (običajno v zimskem času), prejmete električno energijo iz električnega omrežja. Po sistemu NET meteringa se za razliko med električno energijo, oddano v omrežje, in električno energijo, prevzeto iz omrežja, enkrat letno pripravi obračun.

Na tej točki se marsikomu pojavi vprašanje o ustvarjenih presežkih električne energije. Pojasnjujemo, da namen samooskrbe z električno energijo iz sončne elektrarne ni prodaja presežne električne energije. S pogodbo o samooskrbi, ki jo lastnik sončne elektrarne sklene z dobaviteljem električne energije, pa se tudi formalno uredi način predaje električne energije, proizvedene s sončno elektrarno, v električno omrežje. Od ponudbe posameznega dobavitelja električne energije je odvisno, ali je predaja odplačna ali neodplačna.

Ob upoštevanju letnega obračunavanja viškov oz. mankov električne energije je ključno načrtovanje velikosti elektrarne. Ta mora čim bolj ustrezati vašim potrebam po energiji. Na osnovi tega zadostimo zgoraj opisani dinamiki in vam zagotovimo, da vso potrebno količino električne energije pokrijete s celoletno proizvodnjo sončne elektrarne.

Plačevanje računov elektrike po izgradnji sončne elektrarne za samooskrbo

Po priklopu sončne elektrarne in podpisu pogodbe o samooskrbi z električno energijo z izbranim dobaviteljem boste na računih za električno energijo še vedno plačevali strošek obračunske moči in prispevek OVE + SPTE, ki sta vezana na priključno moč vašega priključka, ne pa na porabo električne energije. Ob teh se na računih zaračunajo še trošarina in DDV ter morebitni dodatki.

Pri letnem obračunu se bo upoštevala razlika med količino električne energije, ki jo bo vaša sončna elektrarna v danem koledarskem letu proizvedla kot višek in oddala v omrežje, in količina električne energije, ki jo boste ob prenizki proizvodnji v danem koledarskem letu črpali iz električnega omrežja. Če bo vaša sončna elektrarna v koledarskem letu proizvedla več viškov energije, kot jo boste v koledarskem letu prevzeli iz električnega omrežja ob mankih, bo poračun enak 0 kWh. Če bo vaša sončna elektrarna v koledarskem letu proizvedla manj viškov energije, kot jo boste ob mankih črpali, bo ta razlika obračunana pri poračunu.

Ceno električne energije v primerih doplačila razlike določa dobavitelj električne energije, s katerim imate sklenjeno pogodbo o samooskrbi. V skladu z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije pa se za količino porabljene in proizvedene elektrike, uporablja enotarifno merjenje (ET).

COMMENTS

Wordpress (0)