GEN-I v aprilu uspešno zaključil že 12. izdajo komercialnih zapisov v višini 50 milijonov evrov – TOPNEWS.si

GEN-I v aprilu uspešno zaključil že 12. izdajo komercialnih zapisov v višini 50 milijonov evrov

GEN-I v aprilu uspešno zaključil že 12. izdajo komercialnih zapisov v višini 50 milijonov evrov

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavljamo informacijo, da je družba GEN-I, d.o.o, uspešno zaključila že 12. izdajo instrumentov denarnega trga – 12-mesečnih komercialnih zapisov z oznako GEN12 v skupni nominalni vrednosti 50 milijonov EUR.

Čeprav razmere na energetskem trgu še vedno ostajajo negotove, je bil odziv potencialnih vlagateljev na novo izdajo komercialnih zapisov tudi tokrat dober, njihove zavezujoče ponudbe pa so presegle vrednost končne višine izdaje GEN12, ugotavljajo v GEN-I. “S tem so tako domači investitorji kot tudi mednarodne nadnacionalne finančne institucije ponovno izkazali zaupanje v finančno stabilnost naše družbe, ki sicer tudi v gospodarsko zahtevnih in negotovih razmerah posluje zelo stabilno”.

Namen nove izdaje je obnova obstoječe zadolžitve s komercialnimi zapisi za potrebe financiranja kratkoročnega in trajnega obratnega kapitala izdajatelja ter ohranjanje razpršenosti finančnih virov. Zaradi presežne likvidnosti je bil obseg izdaje GEN12 nižji kot pri prejšnji izdaji. V prvi prodaji je izdajo komercialnih zapisov vpisalo in vplačalo 31 investitorjev.

Po opravljenem vpisu in vplačilu so bili komercialni zapisi izdani v nematerializirani obliki in vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d. – z oznako GEN12 in ISIN SI0032503326.

Donosnost do dospetja komercialnega zapisa znaša 4,7380 %. S komercialnimi zapisi se bo trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana, in sicer na segmentu Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Komercialni zapisi. Pred začetkom trgovanja objavljamo Predstavitveni dokument ob uvrstitvi komercialnih zapisov družbe GEN-I, d.o.o., na organiziran trg vrednostnih papirjev.

Komercialni zapisi so bili izdani v okviru postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta in drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti, kot jih predpisuje ZTFI v 2. poglavju.

Nova KBM, d.d., je opravljala za izdajatelja vse storitve in aktivnosti organizacije ter izvedbe prve in dodatne prodaje komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD in uvrstitve komercialnih zapisov na organiziran trg.

Obvestilo o izdaji komercialnih zapisov je objavljeno tudi na spletni strani https://seonet.ljse.si/.

COMMENTS

Wordpress (0)