Samooskrba s sončno energijo po koncu leta 2023 – TOPNEWS.si

Samooskrba s sončno energijo po koncu leta 2023

Samooskrba s sončno energijo po koncu leta 2023

Samooskrba je proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov energije za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema z napravo za samooskrbo (v primeru individualne samooskrbe) oziroma potreb po električni energiji v skupnostno samooskrbo vključenih odjemalcev z napravo za samooskrbo (v primeru skupnostne samooskrbe). Namenjena je končnim odjemalcem, ki so imetniki soglasja za priključitev na prevzemno-predajnem mestu. Največja nazivna moč naprave za individualno samooskrbo (v kW) ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta. Pri napravi za samooskrbo, namenjeni skupnostni samooskrbi, ni omejitve glede velikosti (v kW).

Samooskrbo z električno energijo določa Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 121/21 in nadaljnji), podrobneje pa jo določata Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 43/22) in Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19 in nadaljnji). Slednja se uporablja za končne odjemalce, ki so že ali pa bodo do vključno 31. 12. 2024 (pod pogojem, da so podali vlogo za Soglasje za priključitev naprave za samooskrbo do vključno 31. 12. 2023) registrirani kot končni odjemalci s samooskrbo pri distribucijskem operaterju, in sicer vse dokler bodo uporabljali napravo za samooskrbo, za katero je bilo izdano soglasje za priključitev, na podlagi katerega so bili registrirani.

Velja za končne odjemalce, ki ste se že ali se še boste registrirali kot končni odjemalci s samooskrbo po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19 in nadaljnji) do vključno 31. 12. 2024 (pod pogojem, da ste podali vlogo za soglasje za priključitev naprave za samooskrbo do vključno 31. 12. 2023):

Sistem samooskrbe deluje po sistemu neto meritev. Gospodinjstvo postavi elektrarno, ki je namenjena pokrivanju lastnih potreb, viški in manki pa se uravnavajo prek omrežja, ki deluje kot neke vrste shranjevalnik energije, tako da ni motenj pri oskrbi z energijo. Ko naprava za samooskrbo proizvaja več energije, kot se je porabi (v obdobjih visoke osončenosti), viške oddaja v omrežje, in obratno: ko naprava za samooskrbo ne proizvaja dovolj energije (v obdobjih nizke osončenosti), prejmete električno energijo iz omrežja. Pri tem se pri obračunu električne energije ter omrežnine, prispevkov in drugih dajatev, ki se obračunavajo na količino električne energije, upošteva količina električne energije (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano električno energijo (kWh) ob koncu obračunskega obdobja, kar je praviloma konec koledarskega leta. S tega vidika je ključno načrtovanje velikosti elektrarne, ki bo čim bolj natančno ustrezala vašim potrebam po energiji.

Velja za končne odjemalce, ki se boste registrirali kot končni odjemalci s samooskrbo po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19 in nadaljnji) po 31. 12. 2024 in za obstoječe končne odjemalce s samooskrbo, ki boste prostovoljno prešli na sistem samooskrbe po tej uredbi:

Sistem samooskrbe ne deluje več po sistemu neto meritev. Pri obračunu prispevkov in drugih dajatev, ki se obračunavajo na količino električne energije, prevzete iz javnega omrežja, se upošteva količina električne energije (v kWh), prevzeta iz javnega omrežja v posameznem obračunskem obdobju. Odjemalci plačujete omrežnino skladno s splošnim aktom agencije, ki ureja metodologijo obračunavanja omrežnine. Za električno energijo, prevzeto iz omrežja, ne plačate prispevka na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti in sorazmernega dela prispevka glede na priključno moč za zagotavljanje podpor proizvodnji energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Za električno energijo, oddano v omrežje, kot končni odjemalec s samooskrbo ne plačate omrežnine in drugih javnih dajatev. Za lastno proizvedeno električno energijo iz obnovljivih virov, ki je lahko tudi shranjena in ostane v vaši stavbi, ne plačate omrežnine ali drugih javnih dajatev. Glede obračuna električne energije se s pogodbo o samooskrbi prosto določi trajanje obračunskega obdobja in način obračuna dobavljene električne energije.

COMMENTS

Wordpress (0)