GEN-I, d.o.o. ponovno uspešno izdal 12-mesečne komercialne zapise v skupni nominalni vrednosti 25 mio EUR – TOPNEWS.si

GEN-I, d.o.o. ponovno uspešno izdal 12-mesečne komercialne zapise v skupni nominalni vrednosti 25 mio EUR

GEN-I, d.o.o. ponovno uspešno izdal 12-mesečne komercialne zapise v skupni nominalni vrednosti 25 mio EUR

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov je družba GEN-I, d.o.o. v začetku julija objavlja naslednje sporočilo:

Družba GEN-I, d.o.o. objavlja informacijo, da je uspešno zaključila prodajo instrumentov denarnega trga – 360-dnevnih komercialnih zapisov z oznako GEN08 v skupni nominalni vrednosti 25 milijonov EUR. Izdaja je bila s strani investitorjev ponovno odlično sprejeta, saj je družba s strani zainteresiranih vlagateljev prejela zavezujoče ponudbe v vrednosti več kot 42 milijonov EUR.

Namen izdaje komercialnih zapisov je financiranje obratnega kapitala izdajatelja in razpršitev strukture virov kratkoročnega financiranja v primerjavi z bančnim kreditiranjem.

V prvi prodaji je celotno izdajo komercialnih zapisov vpisalo 47 investitorjev. Po opravljenem vpisu in vplačilu so bili komercialni zapisi izdani v nematerializirani obliki ter vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d. – z oznako GEN08 in ISIN SI0032502401. Obrestna mera komercialnega zapisa znaša 1,10 % letno. S komercialnimi zapisi se bo trgovalo na organiziranem trgu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana, in sicer na segmentu Trg obveznic – Instrumenti denarnega trga – Komercialni zapisi. Pred začetkom trgovanja objavljamo Predstavitveni dokument ob uvrstitvi komercialnih zapisov družbe GEN-I, d.o.o.

Komercialni zapisi so bili izdani v okviru postopka javne ponudbe, za katero ni potrebno uporabiti pravil o objavi prospekta ter drugih pravil v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti, kakor jih predpisuje ZTFI v 2. poglavju.

Nova KBM, d.d. je opravljala za izdajatelja vse storitve ter aktivnosti organizacije in izvedbe prve prodaje komercialnih zapisov, izdaje komercialnih zapisov v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register KDD ter uvrstitve komercialnih zapisov na organiziran trg, ki bo izvedena v prihodnjih dneh.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe GEN-I, d.o.o., najmanj 5 let od datuma objave.

COMMENTS

Wordpress (0)