ZADEVA: Zahteva za objavo popravka v skladu z dolocili 6. oddelka Zakona o medijih – TOPNEWS.si

ZADEVA: Zahteva za objavo popravka v skladu z dolocili 6. oddelka Zakona o medijih

ZADEVA: Zahteva za objavo popravka v skladu z dolocili 6. oddelka Zakona o medijih

Spostovani odgovorni urednik spletnega portala Topnews.si,

v besedilu clanka »Neverjetna predrznost »neznanih storilcev« iz radeske papirnice, ki so zahtevali placilo za racune, ki jih niso izdali, se manj pa prodali blago ali storitve«, objavljenem dne 18.7.2017 na spletnem naslovu: http://www.topnews.si/2017/07 /18/neverjetna-predrznost-neznanih-storilcev-iz-radeske-pa pi rn ice-ki-so-za hteva I i-pla ci lo-za-racu ne-ki-ji h-n iso-izd a I i-se-ma n j-pa-proda I i-blago-a Ii-

storitve/, so podani napacni zakljucki glede vpletenosti trenutnega poslovodstva in zaposlenih v druzbi Radece papir nova, d.o.o. v zadevi, na katero se nanasa nova ovadba lgorja Rakuse. Napacni zakljucki grobo prizadevajo pravice in interese druzbe Radece papir nova d.o.o., njenega poslovodstva, katerega clani so poimensko navedeni v prispevku in njenih zaposlenih, predvsem Melite Bundersek.

lz navedene objave izhaja, da ima urednistvo spletnega medijskega portala Topnews pristransko sliko glede poslovanja druzbe Radece papir nova d.o.o. in njenega trenutnega poslovodstva ter zaposlenih. Vsebina prispevka z dne 18.7.2017 in podani zakljucki, ki izhajajo izkljucno iz pristranskih izjav ene fizlcne osebe, ustvarja v javnosti in pri poslovnih partnerjih druzbe Radece papir nova, d.o.o. napacno in izkrivljeno predstavo o zakonitosti in postenosti delovanja poslovodstva in zaposlenih v podjetju Radece papir nova, d.o.o., zaradi cesar vlagamo zahtevo za objavo popravka na podlagi dolocil Zakona o medijih in zahtevamo, da popravek objavite v zakonskem roku.

Tomaz Rezun, Leopold Povse in Melita Bundersek do priprave tega zahtevka za objavo popravka s strani pristojnih organov niso bili obvesceni o uvedbi kakrsnegakoli postopka zoper njih in niso seznanjeni z vsebino domnevne kazenske ovadbe. Ne glede na navedeno pa se lahko ze v tern trenutku odzovejo na neresnicen in zavajajoc zakljucek v clanku ter, po njihovi oceni, najmanj nekorektno novinarsko porocan]e. -·

V drugem odstavku besedila prispevka je zapisano, da je neznane storilce v novi ovadbi lgorja Rakuse, ki ocita neznanim storilcem zlorabo polozaja in danega zaupanja, po vsej verjetnosti treba iskati med zgoraj navedenimi. Pri tern avtor prispevka namiguje, da so

»neznani storilci« ravno Leopold Povse, Tomaz Rezun in Melita Bundersek. Taksen zakljucek, ki je ocitno podan s strani avtorja prispevka, ni v skladu z etiko in pravili novinarskega porocanja, saj navedene pravne osebe z dejanji, ocitanlmi v kazenski ovadbi lgorja Rakuse, niso povezane. Poleg tega se ovaditelj sam ni zmozen dolociti storilca, ceprav je bil v casu izdaje in placila spornih racunov tako direktor druzbe Radece papir nova, d.o.o. (do 28. 10.

2015), kot tudi direktor druzbe Muflon, d.o.o. (do 29. 10. 2015). Tako je zakljucek, da so neznani storilci dejanja, ki je bilo po nam dosegljivih podatkih storjeno v casu, ko je druzbo Radece papir nova, d.o.o. vodil Igor Rakusa, prav clanl sedanjega poslovodstva in zaposleni v druzbi Radece papir nova, d.o.o., nepravilen in zavajajoc za javnost. Dopuscarno rnofnost, da je avtor prispevka z namigovanjem na »zgoraj navedene osebe« dejansko mislil lgorja akuso (prav tako navedenega v uvodnem stavku prispevka), ki je kot zakoniti zastopnik odil tako druzbo Radece papir nova, d.o.o., kakor tudi druzbo Muflon, d.o.o. v casu, ko so

iii sporni racuni izdani in placila izvedena, cesar pa ne moremo komentirati. Posledicno tudi opuscarno moznost, da je Igor Rakusa eden prvih, ce ne prvi v ustavnopravnem redu e ublike Slovenije, ki je sam zoper sebe podal kazensko ovadbo.

skladu z navedenim in na podlagi dolocb 6. oddelka Zakona o medijih zahtevamo, da se poleg obrazlozitve (prikaza nasprotnih dejstev) v prejsnjern odstavku tega dopisa na strani Topnews objavi popravljen prispevek, pri cerner se iz prvega stavka drugega odstavka besedila prispevka brise odvisni stavek: »ki jih gre po vsej verjetnosti iskati med zgoraj navedenimi«. Poleg tega naj se v prvem stavku drugega odstavka besedila prispevka besedna zveza »so namrec« spremeni v »so domnevno«. Nadalje zahtevamo, da se prvi stavek tretjega odstavka besedila prispevka spremeni tako, da se glasi: »Preprosto povedano, neznani storilci, domnevno iz poslovodstva druzbe, naj bi poslovne partnerje Radece papir vrednostni dokumenti d.o.o direktorja lgorja Rakuse iz tujine, predvsem iz Libanona in Turcije prepricali, da naj razlicne storitve oziroma blago (papir, dobave cilindra, razlicne storitve) namesto na racun podjetja, ki je izdalo racune, placajo kar na njihove racune, ceprav s storitvami niso imeli nic oziroma jim niso prodale nobenega blaga.«

V zakljucek bi radi dodali, da morajo novinarji o dogajanju porocati elm bolj objektivno in verodostojno, se posebej, kadar s svojim pisanjem posegajo v pravice drugih. Ravno v nasprotju s tern so povsem nekonkretizirana, neizkazana, nekorektna in nepreverjena pisanja avtorja clanka, ki namigujejo, da so neznani storilci prav dolocene poimensko navedene osebe. Taksno porocanje in nekorektno medijsko objavljanje na skodo druzbe Radece papir nova, d.o.o. in trenutnega poslovodstva vet: kot ocitno presega pravico do svobode izrazanja in posega v ustavno zagotovljene pravice posameznika.

Prosimo, da se navedeni popravki in dodana dejstva objavijo kot popravek in navedba dodanih dejstev v skladu s 26. clenorn Zakona o medijih.

V Ljubljani, dne 27.7.2017

S spostovanjern,

Tornaz Refun Leopold Povse Melita Bundersek

Radece papir nova, d.o.o.

 

 

COMMENTS

Wordpress (0)